Υπηρεσίες

Κτιριακά Έργα 1

Κτιριακά Έργα

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν τόσο τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου όσο και τους εξωτερικούς. Στοχεύουμε, ταυτόχρονα, στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων, στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Αναλαμβάνουμε κατασκευαστικά έργα κάθε είδους και μεγέθους:

Κατοικίες
Επαγγελματικούς χώρους
Καταστήματα
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Τουριστικά καταλύματα.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα 2

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλών κατασκευαστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις υποσταθμών, δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης, γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, δομημένης καλωδίωσης και  γενικά πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Συντήρηση Κτιρίων 3

Συντήρηση Κτιρίων

Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη και συντήρηση στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

Παρέχουμε υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Προληπτική συντήρηση: διενεργούμε περιοδικές επιθεωρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ελέγχουμε τη σωστή τους λειτουργία και φροντίζουμε για τις απαραίτητες ρυθμίσεις εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Διορθωτική συντήρηση: περιλαμβάνεται η αποκατάσταση αιφνίδιων βλαβών σε ταχύτατους χρόνους ανταπόκρισης και επίλυσης της βλάβης, ώστε να εξασφαλίζεται, όσο το δυνατόν, η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη..

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 4

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Στις υπηρεσίες που παρέχουμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή τους και η συντήρηση όλων των εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους.

Αναλαμβάνουμε από το αρχικό στάδιο των εκσκαφών μέχρι το τελικό στάδιο εγκατάστασης του απαραίτητου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους. Η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων της εταιρείας μας στους τομείς της ασφάλειας και των νέων τεχνολογιών, μας έχουν εξασφαλίσει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο απαιτητικό κλάδο.